Kunderettigheter

Se vår prisliste

Tilbakemeldinger og reklamasjon

Code of Conduct

Privacy Policy

 

Gyldighet

Disse bestemmelsene er gyldige for alle tjenester Visumservice AS (foretaket) tilbyr, med mindre annet er avtalt skriftlig mellom foretaket og kunden. Foretaket har intet øvrig ansvar overfor kunden enn det som følger av denne avtale.

 

Begrepsbruk

Et oppdrag kan bestå av tjenester for en eller flere personer. Således vil tjenester som skal utføres for en familie eller en bedrift som gjelder samme reise og destinasjon være ett oppdrag uavhengig av hvor mange personer som skal reise.

Med tredjemann menes enhver samarbeidspartner, herunder ambassade, konsulat, offentlig myndighet, translatør eller transportør

 

Behandlingstid, normale oppdrag

Normal saksbehandlingstid innebærer at foretaket har rett til å tilpasse sin saksbehandlingstid etter kundens avreisedato. Dette vil normalt innebære saksbehandlingstid på minst to dager tillagt behandlingstid hos ambassade, regnet fra og med søknad mottas til visum m.v. skal være utstedt, ev klart for avhenting eller utsending. Dette forutsetter at betaling fra privatkunde er registrert på foretakets konto før behandlingen av søknaden er avsluttet. Dersom pengene blir registrert på foretakets konto etter at behandlingen av søknaden er avsluttet, skal foretaket sende ut pass og dokumenter innen to dager etter at pengene ble registrert på foretakets konto.   

 

Behandlingstid, ekspressoppdrag

Ekspress behandlingstid hos foretaket innebærer at dokumenter og søknader leveres til ambassaden /konsulatet samme dag i Oslo, og normalt påfølgende dag utenfor Norge.  Dette forutsetter at nødvendige og komplette dokumenter og søknader er levert foretaket innen kl. 09.00 samme dag. 
  
Dersom dokumentene er levert en ambassade eller konsulat i Oslo, vil de være klare for henting av - eller utsending til kunden samme dag som de er ferdigbehandlet av - og mottatt fra ambassaden eller konsulatet. For privatkunder forutsetter dette at betaling er registrert på foretakets konto før behandlingen av søknaden er avsluttet.

 

Betaling

Betaling må være registrert på foretakets konto før privatpersoner kan få hentet eller få tilsendt dokumenter, visum mv. Det må beregnes en til to dager fra kunden har foretatt sin betaling til pengene er registrert på foretakets konto.

 

Foretakets ansvar

Dersom foretaket ikke utfører den avtalte tjenesten til rett tid eller forsømmer arbeidet ovenfor kunden, har kunden rett til å kreve prisreduksjon eller å heve avtalen. Foretaket skal uansett først ha anledning til å rette opp eventuelle feil. Kunden skal melde feilen til foretaket innen rimelig tid forut for kundens avreisedato slik at foretaket skal kunne få rettet feilen(e) og ev. begrenset skadevirkningene.  Prisreduksjon eller heving skal kun skje dersom feilen er av vesentlig ulempe  for kunden, og kunden har gjort foretaket kjent med forholdene som begrunner dette. Foretakets ansvar er uansett begrenset oppad til kr. 5 000,- pr. oppdrag fratrukket utlegg til tredjemann.

 

Øvrig ansvar

Dersom foretaket taper eller gjør skade på kundens dokument(er) plikter foretaket å erstatte det tap kunden påføres ved å gjenskaffe nytt (nye) eksemplar(er) av samme dokument(er). Foretakets ansvar er uansett begrenset oppad til kr. 5 000,- pr. oppdrag fratrukket utlegg til tredjemann. Med kundens dokument(er) menes for eksempel pass, visumsøknad, eksportdokument, anbefalingsbrev, invitasjon eller liknende. 
  
Foretaket er ikke ansvarlig for forsinkelser, feil, skade på eller tap av dokument(er) som skyldes tredjemann eller noen annen. Dette gjelder også dersom tredjemann er brukt etter anbefaling av foretaket.

Foretaket er ikke ansvarlig dersom søknad om visum, arbeids-, oppholdstillatelse m.v. ikke innvilges.

Kundens ansvar

Foretaket er ikke ansvarlig for skade eller tap som følge av feil eller mangler som skyldes kunden, eksempelvis feil i kundens dokumenter eller bestilling. Kostnader som har påløpt, inkludert eventuelt behandlingsgebyrer hos foretaket, er kunden ansvarlig for.
  
Det forutsettes at bestilleren har fullmakt til å foreta bestillingen. Dersom kunden dokumenterer at bestilleren ikke hadde fullmakt, holdes bestilleren personlig ansvarlig.
  
Kunden er selv ansvarlig for å undersøke at den leverte tjenesten stemmer overens med kundens bestilling, herunder at visum er gyldig i den perioden kunden skal foreta sin reise.
    
 

Indirekte ansvar

Foretaket er ikke ansvarlig for eventuelt indirekte tap eller skade, for eksempel som følge av foretaket selv, tredjemann eller noen annen, feil, tap av -, skade på - eller forsinket levering av kundens dokument(er). Med indirekte tap eller skade menes for eksempel tapt handelsgevinst, tapt mulighet til å nå destinasjon, at reisedokument(er) viser seg å være ugyldig ved ankomst til destinasjon m.v.

 

Force majeure

Foretaket er ikke ansvarlig for hindringer utenfor dets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne forventes å ha tatt i betraktning på avtale tidspunktet eller å unngå eller overvinne følgende av. Det tenkes da eksempelvis på naturkatastrofer, nasjonal unntakstilstand, krig, streik, trafikkforsinkelser, innstilte flyavganger, trafikkulykker, værforhold, bestemmelser tatt av myndigheter mv.

 

Reklamasjon

Kunden er selv ansvarlig for å undersøke at den leverte tjenesten stemmer overens med kundens bestilling, herunder at visum er gyldig i den perioden kunden skal foreta sin reise. Krav mot foretaket må fremsettes innen rimelig tid etter at tjenesten er levert eller skulle ha vært levert, samt innen rimelig tid forut for kundens avreisedato slik at foretaket har tilstrekkelig tid til å rette eventuelle feil. Fremsettes ikke krav innen ovennevnte frister, tapes retten til reklamasjon.
  
 

Priser

Kunden bekrefter å ha gjort seg kjent med gjeldende priser for foretakets tjenester, herunder behandlingsgebyr og transportkostnader. Kunden aksepterer at foretaket benytter ekspressfrakt, som innebærer høyere pris, ved eventuell forsinkelse hos tredjemann eller noen annen, dersom det er nødvendig for at dokument(ene) skal kunne leveres kunden til avtalt tid. Gjeldende prisliste ligger på foretakets hjemmeside. 
  
Dersom foretaket har sendt søknad, dokumenter m.v. til tredjemann, må fullt behandlingsgebyr og transportkostnader betales, selv om oppdraget trekkes.
  
Dersom foretaket har startet behandlingen av oppdraget, må halvt behandlingsgebyr betales, selv om oppdraget trekkes.
  
Foretakets utlegg til tredjemann, derunder visumavgift m.v. hos ambassade, konsulat, offentlig myndighet eller andre, skal alltid dekkes av kunden.

Ved første gangs bestilling fra bedrifterskunder, vil det automatisk bli gjennomført en kredittsjekk for å avgjøre om kreditt innvilges. Et fakturagebyr på kr 75,- legges på første faktura for å dekke kostnader i forbindelse med dette.

 

Verneting

Alle tvister vedr. disse vilkårene skal avgjøres etter norsk rett.

Oslo tingrett vedtas som rett verneting i alle saker tilknyttet tjenester levert av foretaket.